Har din bedrift et utviklingsprosjekt?

Realiser!

Omstillingstakten i næringslivet skjer raskere enn noen gang tidligere. Ny teknologi og nye forretningsmodeller åpner for nye muligheter. Hvordan påvirker dette din bedrift?

Qbirds personell, har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og gjennom selv å ha jobbet i virkemiddelapparatet. Vår ekspertise, gjør at veien til gevinstrealisering blir så forutsigbar som mulig, samtidig som dere kan holde fokus på dagens lønnsomhet.

Utvikling av ny teknologi, og satsing på nye markeder innebærer risiko. En pådrar seg kostnader uten at en vet om en lykkes i å løse utfordringene i prosjektet. 

Vi motiveres av at du lykkes med å realisere vekstpotensialet, og jobber aktivt med å redusere utviklingsrisikoen. Det gjøres gjennom en tydelig definering av prosjektet og der det er hensiktsmessig bruker vi aktivt vårt nettverk for kobling med partnere som er villig til å bidra i de ulike prosjektfasene. Så snart fundamentet for prosjektet er etablert hjelper vi med innhenting av FoU-finansiering. 
 
Skape
Prosjektetablering

Prosjektetablering og FoU-finansiering


Unntatt SkatteFUNN, operer Qbird med en fastpris basert på forventet antall timer og timerate á 750NOK pr time + 2,5% suksesshonorar

Myter om offentlig tilskudd

Kvaliteten på søknaden defineres av begrepsbruken.
Feil, bak en god søknad ligger det alltid et enda bedre og mer gjennomarbeidet Forsknings- og Utviklings (FoU)-prosjekt. Hva inngår, og hva inngår ikke i prosjektet det søkes om midler til? Er prosjektet et samarbeidsprosjekt, isåfall hvorfor, og med hvem? Er konsortiumet det mest optimale ut i fra utfordringene som skal løses? Er det gjennomføringsevne? Hvis ikke hvordan sikres den? Vil prosjektet føre til en bunnlinjeeffekt for bedriften? Hvilken risiko kan hindre prosjektet fra å ha en bunnlinjeeffekt?

Vi kan fullfinansiere FoU-prosjektet med tilskudd fra Innovasjon Norge, Skattefunn og ENOVA.
EØS-regelverket begrenser hvor mye offentlig tilskudd en kan finansiere et prosjekt med. Selv om prosjektet, med det samme kostnadsgrunnlaget blir innvilget fra flere tilskuddsgivere, er det daglig leders ansvar å sørge for at en ikke overstiger tersklene i EØS-regelverket for prosjektet. I Norge har vi svært mange risikoreduserende støtteordninger for FoU-prosjekt. Det offentlige betaler ingen for FoU, de tar en del av kostnadene, avhengig av type FoU-prosjekt, og som selskap må en være innstilt på å dekke 30-75% selv.

Det er vanskelig og tidkrevende å skrive en god søknad om offentlig tilskudd.
Å skrive selve søknaden er ikke så vanskelig, så lenge en følger den veiledningen som gis i online skjemaer, og maler. I vårt arbeid med å bistå bedrifter med utviklingsprosjekt, utgjør selve søknadsskrivingen sjelden mer enn 25-30% av den totale tidsbruken. Det som er tidkrevende er å bistå i prosessen med defineringen og etableringen av prosjektet.
team