Våre tjenester

Fasen med å etablere et utviklingsprosjekt, kan oppleves uoversiktlig og tidvis kaotisk. Hva vil det koste bedriften å utvikle teknologien, tjenesten eller produksjonsprosessen? Har teknologien livets rett i markedet? Og hva må isåfall til for å overbevise styre/eiere om en satsing? Finnes det noen tilskuddsordninger, og er selskapet i regnskapsmessig posisjon til i det hele tatt å kunne motta tilskuddet lovlig? Hvilke skal en søke, og hvordan kan en budsjettere med et så forutsigbart som mulig utviklingsløp? Er det noe ved teknologien som kan beskyttes, og har vi det i det hele tatt lov å operere i markedet med teknologien?

Det finnes mange gode hjelpere i fasen dere er i, både offentlige og private. Qbird, ble etablert av Sum Regnskap, Håmsø Patentbyrå og Olav Mellemstrand, for å kunne bistå selskap, primært i Rogaland, for å hjelpe med disse problemstillingene i utviklingen og forankring av prosjekt som kan gi kundene våre vekst og økt konkurransekraft.

 
Vi ønsker å øke kompetansen deres på området, slik at dere ivertfall har kompetansen til etablere et utviklingsprosjekt selv ved neste anledning. Om dere ikke har kapasitet, eller å ønsker vår hjelp og tilgang til vårt nettverk er vi selvfølgelig tilstede når behovet melder seg igjen. De beste prosjektene utvikles når vi jobber sammen i etableringsfasen, for utførelsen av prosjektet er deres ansvar. Vi ønsker ikke å være en barriere mellom ditt selskap og tilskuddsgiver (NFR/IN/ENOVA), vi tar derfor ikke dialogen med dem for dere, men rådgir dere aktivt i prosessen. Enten det knytter seg til etablering, eller rapportering av prosjektet.
SkatteFUNN

SkatteFUNN er en lovfestet rett til alle FoU-prosjektet som skaper ny kunnskap eller frembringer nye ferdigheter hos søker. Qbird bistår i prosessen til fast pris, NOK 30.000,- for innvilget prosjekt som er innsendt mellom 1. januar og 1. juni. NOK 50.000,- for prosjekt som innvilges og sendt inn mellom 1. juni og 1. sept. Fullstendig gjennomgang av kostnadsgrunnlag ved statsautorisert revisor/jurist NOK 15.000,-. Dette er særlig aktuelt for prosjekter med sponsor/kundebetaling og der en utvikler kommersielt anvendelige prototyper.
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mange gode tilbud for etablert virksomhet med FoU-prosjekt. Både tilskudd og lån. Innovasjon Norge setter pris på en direkte dialog med sine kunder, og vi bistår i hele prosessen som en god og erfaren støttespiller for at ditt FoU-prosjekt skal ha beste forutsetninger for suksess.
NFR- Norges Forskningsråd

Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN), DEMO2000 og Pilot-programmene er Norges Forskningsråd sine "Bottoms up" utlysninger. Der kan bedrifter søke om tilskudd til utviklingen av sin teknologi. Utlysningen for søknadstypen IPN skjer på tvers av de ulike programmene, og har en årlig frist i oktober. Tildelingene for IPN har økt fra litt over 50MNOK i 2011 til over 1MRD de siste år. Utlysningene er nasjonale konkurranser, der bare de beste prosjektene vinner frem.
Horizon2020

Selv om vi utvilsomt har lengst erfaring med de nasjonale støtteordninger, finnes det særlig to "bottoms up" program innenfor Horizon2020, hvor vår tilnærming til prosjektetablering er fordelaktig. Disse er SME-programmet og Eurostars.

Andre støtteordninger


Fastpris basert på forventet tidsbruk mellom NOK 30.000,- og NOK 50.000,- + 2,5% suksesshonorar