Har din bedrift et utviklingsprosjekt?

Realiser!

Omstillingstakten i næringslivet skjer raskere enn noen gang tidligere. Ny teknologi og nye forretningsmodeller åpner for nye muligheter. Hvordan påvirker dette din bedrift?

Qbird besitter lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparatet. utvikling av ny teknologi og satsing på nye markeder innebærer risiko. Bedriften pådrar seg kostnader uten at man vet om man lykkes i å løse utfordringene i prosjektet. Vår målsetting er å gjøre veien til gevinstrealisering så forutsigbar som mulig, slik at dere kan holde fokus på dagens lønnsomhet.


Vi motiveres av at dere lykkes med å realisere vekstpotensialet og jobber aktivt med å redusere utviklingsrisikoen. Det gjøres gjennom en tydelig definering av prosjektet. Der det er hensiktsmessig, bruker vi aktivt vårt nettverk for kobling med partnere som kan  bidra i de ulike prosjektfasene. Når fundamentet for prosjektet er etablert, hjelper vi med innhenting av FoU-finansiering.  

Prosjektetablering og FoU-finansiering

For andre støtteordninger enn SkatteFUNN, operer Qbird med en fastpris basert på forventet antall timer, NOK 35 000 - NOK 50 000 + 2,5% suksesshonorar.

Myter om offentlig tilskudd

Kvaliteten på søknaden defineres av begrepsbruken.

Feil. Bak en god søknad ligger det alltid et enda bedre og mer gjennomarbeidet Forsknings- og Utviklings (FoU)-prosjekt.

Hva inngår, og hva inngår ikke i prosjektet det søkes om midler til?

Er prosjektet et samarbeidsprosjekt, i så fall hvorfor, og med hvem?

Er konsortiumet det mest optimale ut i fra utfordringene som skal løses?

Er det gjennomføringsevne? Hvis ikke, hvordan sikres den?

Vil prosjektet ha en bunnlinjeeffekt for bedriften?

Hvilken risiko kan hindre prosjektet fra å ha en bunnlinjeeffekt?

Vi kan fullfinansiere FoU-prosjektet med offentlige tilskudd fra Innovasjon Norge, Skattefunn og ENOVA.


Feil. EØS-regelverket begrenser hvor mye offentlig tilskudd en kan finansiere et prosjekt med. Selv om prosjektet med det samme kostnadsgrunnlaget blir  innvilget fra flere tilskuddsgivere, er det daglig leders ansvar å sørge for at en ikke overstiger tersklene i EØS-regelverket for prosjektet. I Norge har vi svært mange risikoreduserende støtteordninger for FoU-prosjekt. Det offentlige betaler ingen for FoU, de tar en del av kostnadene, avhengig av type FoU-prosjekt. Selskapet må være innstilt på å dekke 30-75% selv.Det er vanskelig og tidkrevende å skrive en god søknad om offentlig tilskudd.
 

Feil. Å skrive selve søknaden er ikke så vanskelig. I vårt arbeid med å bistå bedrifter med utviklingsprosjekt, utgjør selve søknadsskrivingen sjelden mer enn 25-30% av den totale tidsbruken. Det som er tidkrevende er å bistå i prosessen med defineringen og etableringen av prosjektet.

Adresse: Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 99 38 34 58
E-post: post@qbird.no

Copyright © 2020 / Qbird / Stavanger

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon