Søk
  • Merete Skårland

Endelig : Avklaring angående SkatteFUNN – Foretak i vanskeligheter

Finansdepartementet har i brev av 26. februar 2020 til Skattedirektoratet kommet med flere avklaringer og presiseringer angående SkatteFUNN-ordningen og selskaper i vanskeligheter.


Det mest sentrale forhold som her omtales er forståelsen av hva som inkluderes i begrepet aksjekapital ved vurdering av hvorvidt et foretak er i vanskeligheter.

Etter GBER Artikkel 1 pkt. 4 bokstav c gjelder et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Forordningen definerer hva slags bedrifter som er i vanskeligheter og som derfor ikke skal kunne motta statsstøtte. Enkelt sagt er definisjonen av bedrifter i «vanskeligheter», selskaper som har mistet halvparten eller mer

av sin aksjekapital.


Finansdepartementet legger i brevet til grunn «aksjekapital» kun inkluderer aksjekapital - eventuell overkurs skal altså ikke inkluderes.


Det er en tolkning som er i tråd med vår forståelse av regelverket og tolkningen av forordningen. En rekke instanser (Revisorforeningen, Skatteetaten, fagmiljøer i de store rådgivingsselskapene m. fl) har fra forholdet ble tatt opp våren 2019 konkludert på og fastholdt at, begrepet «share capital» i forordningen også må innbefatte overkurs, en tolkning som resulterer i et utfall som vi vanskelig kan se kan være i tråd med intensjonen EUs statsstøtteregelverk. Finansdepartementet har nå fastslått at denne forståelsen ikke er riktig.


Fra brevet hitsettes:


Departementet legger følgende til grunn for hvordan kriteriet skal vurderes:

Med aksjekapital forstås bare det som i regnskapet er ført som aksjekapital eller selskapskapital. Aksjekapital skal ikke omfatte overkurs.


Selskaper med SkatteFUNN-prosjekt godkjent i løpet av 2019 som anses å være i vanskeligheter på godkjenningstidspunktet, kan ved å dokumentere at forholdene er rettet opp, likevel motta SkatteFUNN støtte.


I brevet presiseres det videre at tidspunktet for vurderingen er den datoen Forskningsrådet beslutter godkjenning av prosjektet.

Grunnlaget for vurderingen er siste avlagte årsregnskap forut for prosjektgodkjenningen. En mellombalanse, med balansedato mellom sist avlagte regnskap og godkjenningstidspunktet, kan legges til grunn for vurderingen.


Videre skriver Finansdepartementet at vurderingen av om foretaket anses å være i vanskeligheter, skal skje på konsernnivå for selskap som inngår i konsern.


163 visninger

Adresse: Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 99 38 34 58
E-post: post@qbird.no

Copyright © 2020 / Qbird / Stavanger

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon