Våre tjenester

Fasen med å etablere et utviklingsprosjekt, kan oppleves uoversiktlig og tidvis kaotisk. Hva vil det koste bedriften å utvikle teknologien, tjenesten eller produksjonsprosessen? Har teknologien livets rett i markedet? Og hva må til for å overbevise styre/eiere om en satsing? Finnes det noen tilskuddsordninger for dette prosjektet, og er selskapet i regnskapsmessig posisjon til i det hele tatt å kunne motta tilskuddet lovlig? Hvilke skal en søke, og hvordan kan en budsjettere med et så forutsigbart som mulig utviklingsløp? Er det noe ved teknologien som kan beskyttes, og har vi det i det hele tatt lov å operere i markedet med teknologien?

Qbird, ble etablert av Sum Regnskap, Håmsø Patentbyrå og Olav Mellemstrand  for å kunne bistå med disse problemstillingene i utviklingen og forankring av prosjekter som kan gi kundene våre vekst og økt konkurransekraft.

Vi ønsker å øke kompetansen deres på området, slik at dere kan etablere et utviklingsprosjekt selv ved neste anledning. Om dere ikke har kapasitet, eller å ønsker vår hjelp og tilgang til vårt nettverk er vi selvfølgelig tilstede når behovet melder seg igjen. De beste prosjektene utvikles når vi jobber sammen i etableringsfasen, selve utførelsen av prosjektet er deres ansvar. Vi ønsker ikke å være en barriere mellom deres selskap og tilskuddsgiver (NFR/IN/ENOVA), og tar derfor som utgangspunkt ikke dialogen direkte med dem, men rådgir dere aktivt i prosessen. Enten det knytter seg til etablering eller rapportering av prosjektet.

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en rettighetsbasert støtteordning for FoU-prosjekter i næringslivet. Qbird bistår i prosessen til fast pris, NOK 40.000,- for godkjent prosjekt etter søknad innsendt mellom 1. januar og 1. mai og NOK 60.000,- for godkjent prosjekt etter søknad sendt inn mellom 1. mai og 1. sept.

Fullstendig gjennomgang av kostnadsgrunnlag ved statsautorisert revisor/jurist NOK 15.000,-. Gjennomgang av kostnadsgrunnlag vil være særlig aktuelt for prosjekter med sponsor/kundebetaling og der en utvikler kommersielt anvendelige prototyper.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mange gode støtteordninger for virksomheter med FoU-prosjekt i form av tilskudd og lån. Vi bistår i hele prosessen for at ditt FoU-prosjekt skal ha de beste forutsetninger for å lykkes.

Norges Forskningsråd

Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN), DEMO2000 og Pilot-programmene er Norges Forskningsråd sine "Bottoms up" utlysninger for tilskudd til utviklingen av teknologi.

Utlysningen for søknadstypen IPN skjer på tvers av de ulike programmene, med frist i oktober. Tildelingene for IPN har økt fra litt over 50 MNOK i 2011 til over 1 MRD de siste årene. Utlysningene er nasjonale konkurranser, der de beste prosjektene vinner frem. Vi bistår gjennom hele søknadsprosessen og ved etterfølgende rapportering.

Juridisk rådgivning og bistand ved kontroll/ettersyn

Det knytter seg risiko til både overrapportering og underrapportering av kostnader. Overrapportering kan medføre krav om tilbakebetaling av støtte og ansvar for daglig leder. 

Erfaringsmessig forekommer det imidlertid en utstrakt underrapportering av kostnader, da særlig i forbindelse med SkatteFUNN. Vi tilbyr gjennomgang og vurdering av kostnadsgrunnlaget for FoU-prosjektet.

Vi bistår også ved ettersyn og kontroller i tilknytning til utbetalt støtte.

Priser andre støtteordninger enn SkatteFUNN

Fastpris basert på forventet tidsbruk mellom NOK 30.000,- og NOK 50.000,- + 2,5% suksesshonorar

Adresse: Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 99 38 34 58
E-post: post@qbird.no

Copyright © 2020 / Qbird / Stavanger

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon